Actievoorwaarden | Heinz BE

Heinzoween | Heinz x Jupiler

ALGEMENE VOORWAARDEN:Heinzoween
België
Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op de actie ("Actie") zoals omschreven in artikel 3 die wordt aangeboden door H.J. Heinz België N.V., gevestigd te Berchem en/of een aan haar gelieerde onderneming (gezamenlijk genoemd "Heinz"). Door deel te nemen aan de Actie gaat u onvoorwaardelijk akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden en eventuele algemene voorwaarden van sociale-mediaplatformen – waaronder begrepen maar niet beperkt tot Facebook en Instagram – die volledig van toepassing kunnen zijn in aanvulling op deze Voorwaarden.

Artikel 1 –Algemeen

1.1Deelname staat open voor inwoners van België die ten minste 18 (achttien) jaar zijn ten tijde van hun deelname.

1.2Personen onder de 18 (achttien) jaar hebben de toestemming van een ouder of wettelijke voogd nodig om deel te kunnen nemen aan de Actie.

1.3Mensen die rechtstreeks zakelijk betrokken zijn bij de selectie van de winnaar(s) van de Actie mogen niet deelnemen aan deze Actie.

1.4Er is een maximum van 1 inzending per persoon. Ongeacht het aantal inzendingen dat u doet, zodra het maximale aantal inzendingen is behaald, kunt u niet meer deelnemen aan de actie met extra inzendingen.

1.5Het Privacybeleid en de Disclaimer van Heinz, die online geraadpleegd kunnen worden op ,zijn van toepassing op de Actie voor zover niet uitdrukkelijk anders bepaald in deze Voorwaarden. U heeft daar ook de mogelijkheid om de Voorwaarden op te slaan of een exemplaar daarvan te printen.

1.6 Heinz heeft het recht om deze Voorwaarden gedurende de Actieperiode zonder voorafgaande kennisgeving aan deelnemers aan te passen. De versie van de Voorwaarden die van kracht was op het moment van deelname is van toepassing op de deelnemer.

1.7 Wijzigingen van deze Voorwaarden door Heinz worden gepubliceerd op de hierboven genoemde website.

1.8 Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund, beheerd door, noch gelieerd aan Facebook of Instagram.

Artikel 2 – Gegevens

2.1Om deel te nemen aan de wedstrijd en Heinz in staat te stellen om met u te communiceren, kunt u gevraagd worden om persoonsgegevens te verstrekken aan Heinz (bijv. naam, (e-mail)adres, (mobiel) telefoonnummer).

2.2U garandeert dat alle door u verstrekte informatie juist, nauwkeurig en volledig is. Inzendingen met onjuiste informatie kunnen niet worden weerhouden om deel te nemen aan de Actie.

2.3Tijdens uw bezoek aan de website van Heinz kunnen gegevens worden verkregen door middel van een cookiebestand dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. De website van Heinz gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. U kunt cookies weigeren door de instelling van uw browser te activeren die u in staat stelt om de plaatsing van cookies te weigeren. Dit kan echter nadelige gevolgen hebben voor de prestaties van de website. Voor nadere informatie over de cookies die wij gebruiken en de doeleinden waarvoor wij deze cookies gebruiken, verwijzen wij naar ons Cookiebeleid, dat online geraadpleegd kan worden op .

2.4De gegevens die u aan Heinz verstrekt, worden uitsluitend verzameld en verwerkt voor zover en op zodanige wijze als noodzakelijk is voor de in deze Voorwaarden vermelde doeleinden. Heinz zal al het redelijk noodzakelijke doen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met het Privacybeleid van Heinz worden behandeld. Heinz zal uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming verkopen of doorgeven aan derden die geen onderdeel zijn van de Kraft Heinz Company.

2.5Heinz kan persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de volgende doeleinden:

a.nakoming van verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten die zijn aangegaan tussen u en Heinz;

b.nakoming van andere (wettelijke) verplichtingen;

c. om u te voorzien van informatie, producten of diensten waar u Heinz om vraagt of waarvan Heinz denkt dat deze interessant voor u kunnen zijn, indien u Heinz uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om voor zulke doeleinden contact met u op te nemen, met name ten aanzien van de Actie, andere promotionele kansspelen of speciale aanbiedingen; of

d. d. om de beschikbare prijs bij de winnaar af te leveren.

2.6 Heinz neemt alle passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, beschadiging of onrechtmatige of onbevoegde verwerking.

2.7 U hebt het recht een formeel verzoek in te dienen om de persoonsgegevens die Heinz over u heeft, op te vragen. Voorts hebt u het recht om te eisen dat Heinz persoonsgegevens wijzigt of verwijdert. U kunt deze rechten te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met de klantenservice van Heinz, zie artikel 9 voor de contactgegevens.

2.8 Persoonsgegevens en computergegevens kunnen gekoppeld worden aan een computer of een IP-adres (Internet Protocol) om het eenvoudiger voor u te maken om informatie van Heinz op te vragen of om deel te nemen aan toekomstige promotionele kansspelen. Er worden uitsluitend computergegevens, niet zijnde persoonsgegevens, gebruikt voor het afstemmen van promotionele kansspelen op uw voorkeuren.

2.9Indien een ouder of wettelijke voogd toestemming heeft gegeven voor deelname aan de Actie door personen onder de 18 (achttien) jaar, gebruikt Heinz uitsluitend de persoonsgegevens die nodig zijn voor deelname aan de Actie.

Artikel 3 – Actie

3.1Heinzoween

3.2 U kunt meedoen aan de actie door het volgende te doen. Reageer volgens onderstaande richtlijnen op de Instagram- of Facebookpost van Heinz Belgie waarin we de actie aankondingen, deze post komt online op 26 oktober 2020. Reageer op de post met een verhaal over wie van je vrienden je zou laten schrikken met een potje limited edition Heinz Tomato Blood 34ml en tag daarnaast deze vrienden ook in de post.

3.3Deze actie loopt van 26 oktober 2020 tot en met 31 oktober 2020 (de "Actieperiode").

3.4Alle wedstrijdinzendingen dienen uiterlijk op 31 oktober 23:59 door Heinz ontvangen te zijn. Alle inzendingen ontvangen na dit moment zijn automatisch ongeldig.

Artikel 4 – Prijzen

4.1Als deelnemer aan de Actie maakt u kans het volgende te winnen: een potje limited edition Heinz Tomato Blood 34 ml (tomatenketchup), hierna steeds aangeduid als de “Prijs” waarin het meervoud in voorkomend geval wordt opgenomen. In totaal kunnen er tijdens deze Actie 50 prijzen gewonnen worden

4.2De winnaars worden geselecteerd door Heinz. Heinz selecteert willekeurig winnaars uit alle ontvangen inzendingen. Het besluit van Heinz is definitief en bindend en hierover wordt niet gecorrespondeerd.

4.3De winnaar van de Actie wordt binnen 14 kalenderdagen na het einde van de Actieperiode telefonisch en/of per post en/of per e-mail bekendgemaakt aan de hand van de contactgegevens die u ten tijde van de inzending verstrekt hebt.

4.4Winnaars kunnen tijdens de Actieperiode slechts eenmaal winnen.

4.5De prijs is persoonsgebonden. De prijs kan niet geretourneerd worden en is niet-overdraagbaar en de prijs kan niet worden omgeruild voor geld.

4.6 De prijs wordt binnen 4 (vier) weken na het einde van de Actieperiode verzonden naar het ten tijde van de inzending opgegeven adres.

4.7Heinz zal alle redelijke inspanningen betrachten om contact op te nemen met de winnaar. Indien de winnaar niet bereikt kan worden of niet beschikbaar is, behoudt Heinz zich het recht voor om de prijs aan een nieuwe geselecteerde winnaar aan te bieden.

4.8 Heinz behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs aan te bieden van een gelijke of grotere waarden indien de oorsponkelijke aangeboden prijs niet meer beschikbaar is om redenen die buiten haar macht liggen.

4.9Indien de prijs niet aan de winnaar toegekend kan worden vanwege andere redenen die buiten de macht van Heinz liggen, kan de winnaar zijn prijs uiterlijk 3 (drie) maanden na trekkingsdatum opeisen. Na deze periode of door weiging van de prijs valt de prijs weer toe aan Heinz.

4.10Prijzen worden uitsluitend afgeleverd op een adres in België.

4.11 Kansspelbelastingen of -heffingen die bij de toekenning van de prijs verschuldigd zijn op grond van de belastingwetgeving van het rechtsgebied waar zich voor dergelijke belastingdoeleinden een belastbaar feit geacht wordt voor te doen, zijn voor zover wettelijk toegestaan voor rekening van Heinz. Alle vormen van andere buitenlandse, binnenlandse of lokale belastingen (waaronder begrepen maar niet beperkt tot individuele inkomstenbelastingen) die door een desbetreffend rechtsgebied opgelegd kunnen worden of waarvoor zij een aanslag op kunnen leggen als gevolg van deelname aan de Actie of de toekenning van de Prijs zijn voor rekening van de desbetreffende winnaar van de Prijs en/of de deelnemer.

Artikel 5: Verzendkosten van prijzen

5.1Alle kosten die samenhangen met de verzending van de Prijs worden door Heinz betaald.

5.2Heinz vergoedt uitsluitend de kosten bedoeld in artikel 5.1 die redelijkerwijs door de deelnemer gemaakt zijn, steeds op basis van overlegging van kwitanties of andere passende betalingsbewijzen door de deelnemer.

5.3De prijs wordt verzonden naar het adres dat is opgegeven bij deelname aan de Actie binnen 4 (vier) weken na het einde van de Actieperiode.

5.4De prijs wordt uitsluitend afgeleverd op een adres in België.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1U stemt ermee in dat deelname aan de Actie op eigen risico is.

6.2U verklaart dat u de enige rechthebbende bent op de intellectuele-eigendomsrechten op alle materialen en informatie, daarbij inbegrepen maar niet beperkt tot de auteursrechten, ontwerpen, recepten en afbeeldingen, ongeacht de wijze van indiening (bijv. mondeling, elektronisch of schriftelijk), die bij Heinz worden ingediend in verband met de Actie ("Materialen"). U verklaart tevens dat de Materialen geen inbreuk maken op rechten van derden noch onrechtmatig zijn. U vrijwaart Heinz voor eventuele vorderingen van derden met betrekking tot de Materialen.

6.3Indien Materialen inbreuk maken op rechten van derden of onrechtmatig zijn, heeft Heinz het recht om uw inzending te weigeren en u aansprakelijk te stellen voor de veroorzaakte schade.

6.4Heinz is in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor Actie-inzendingen en Materialen.

6.5Heinz aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect, in verband met de Actie, daarbij inbegrepen maar niet beperkt tot:

a. de door Heinz verzonden prijs;

b. de annulering, onderbreking of aanpassing van de Actie;

c. onrechtmatig gebruik van door derden gebruikte systemen.

Artikel 7 – Intellectuele eigendom

7.1"Intellectuele Eigendomsrechten" daarbij inbegrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, zijn exclusief eigendom van Heinz en berusten bij Heinz.

7.2 Voor zover de juridische eigendom van alle dergelijke intellectuele eigendomsrechten niet van rechtswege bij Heinz berust, draagt u hierbij over en cedeert u aan Heinz alle wereldwijde rechten, eigendommen en belangen ten aanzien van dergelijke intellectuele eigendomsrechten, welke overdracht en cessie hierbij worden aanvaard.

7.3 Voor zover wettelijk mogelijk doet u hierbij afstand van en stemt u ermee in om nooit morele rechten jegens Heinz uit te oefenen die verleend zijn door middel van een recht tot het opeisen van auteurschap, het maken van bezwaar tegen of verhinderen van aanpassingen, of het uitoefenen van controle op de publicatie of distributie ten aanzien van auteursrechtelijk beschermde werken.

7.4 Voor de volledigheid geldt dat Heinz of haar sub-licentiehouder het recht heeft om zonder (voorafgaande) kennisgeving en/of uw toestemming Materialen naar eigen goeddunken in te korten, aan te passen of te verwijderen.

7.5Door deel te nemen aan de Actie, geeft u Heinz het recht om uw naam en/of Materialen te gebruiken op onder meer, zonder daartoe beperkt te zijn:

a.Prijzen; en/of

b.Limited edition dippot Heinz Tomato blood 34ml; en/of

c.de website van Heinz en sociale-netwerkpagina's, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Twitter, Instagram en Pinterest.

7.6 Het plaatsen van hyperlinks naar de Actie is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a. Een hyperlink kan alleen gebruikt worden om te verwijzen naar de homepage van de Actie;

b. Advertenties, aanduidingen van auteursrecht en andere kennisgevingen op de homepage van de Actie worden niet verborgen;

c. Het is niet toegestaan om te vermelden dat Heinz uw website sponsort of steunt;

d. Hyperlinks worden onmiddellijk verwijderd indien Heinz u daarom verzoekt.

Bekijk a.u.b. ook de toepasselijke voorwaarden van de aanbieder van uw website.

Artikel 8 – Rechten van Heinz

8.1Heinz behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, inzendingen uit te sluiten die niet zijn ingediend in overeenstemming met deze Voorwaarden of de toepasselijke wettelijke verplichtingen zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade. Het besluit van Heinz is in alle gevallen definitief en bindend en hierover wordt niet gecorrespondeerd.

8.2Heinz behoudt zich het recht voor om een alternatieve winnaar te selecteren indien een winnaar een van deze Algemene Voorwaarden heeft geschonden.

8.3Heinz behoudt zich het recht voor om de Actie zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken te annuleren, uit te stellen of aan te passen indien het noodzakelijk is hiertoe over te gaan, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade, voor zover wettelijk toegestaan.

8.4De Actie-inzending en bijbehorende materialen kunnen zonder voorafgaande toestemming door Heinz voor intern gebruik en privégebruik worden gebruikt.

8.5Onbevoegde aanpassing van voor de Actie gebruikte softwaretoepassingen zonder de voorafgaande toestemming van Heinz ('hacken') is verboden. Heinz stelt u aansprakelijk voor eventuele schade die daardoor door Heinz geleden wordt.

8.6De Actie Heinzoween, mag niet gebruikt worden om:

a.uiting te geven aan politieke, religieuze, gewelddadige, seksuele of racistische opvattingen die onrechtmatig of in strijd met de goede zeden zijn;

b. te beledigen, pesten, discrimineren of seksuele toespelingen te maken;

c. schadelijke software (bijv. virussen of wormen) op de software van Heinz te plaatsen;

d. de reputatie van Heinz te schaden;

e. inbreuk te maken op de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

Artikel 9 – Contactgegevens

9.1 Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt over de Actie of deze Voorwaarden, neemt u dan contact op met:

H.J. Heinz België N.V.
T.a.v. Consumentenservice o.v.v. Heinz Tomato Blood actie
Posthofbrug 6-8 Bus /5/102
Building MeetDistrict
2600 BERCHEM, Belgie


Artikel 10 – Diversen

10.1 Indien en voor zover bepalingen van deze Voorwaarden niet rechtsgeldig zijn of nietig of niet-afdwingbaar worden verklaard door een rechter laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverlet.

10.2 Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

10.3 Alle geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam of aan een rechtbank die zich dichter bij de woonplaats van de deelnemer bevindt.

ACTIEVOORWAARDEN: HEINZ & JUPILER CAMPAGNE
Nederland
Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op de actie ("Actie") zoals omschreven in artikel 3 en 4 die wordt aangeboden door H.J. Heinz B.V. (gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 1228, 1081 LA Amsterdam) en/of een aan haar gelieerde onderneming (gezamenlijk genoemd "Heinz").De Actie wordt door Heinz uitgevoerd tezamen met de lokale supermarkten die de Actie aanbieden in hun filiaal. Deze Voorwaarden komen ook ten goede aan de deelnemende supermarkten en kunnen ook door de deelnemende supermarkten worden ingeroepen. Door deel te nemen aan de Actie gaat u onvoorwaardelijk akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden en eventuele algemene voorwaarden van sociale-mediaplatforms – waaronder begrepen maar niet beperkt tot Facebook en Instagram– die volledig van toepassing kunnen zijn in aanvulling op deze Voorwaarden.

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deelname staat open voor inwoners van Nederland die ten minste 16 (zestien) jaar zijn ten tijde van hun deelname.

1.2 Personen onder de 16 (zestien) jaar hebben de toestemming van een ouder of wettelijke voogd nodig om deel te kunnen nemen aan de Actie.

1.3 Het Privacybeleid en de Disclaimer van Heinz, die online geraadpleegd kunnen worden op www.heinz.eu/privacy-notice en https://www.heinz.nl/termsofuse, zijn van toepassing op de Actie voor zover niet uitdrukkelijk anders bepaald in deze Voorwaarden. U heeft daar ook de mogelijkheid om de Voorwaarden op te slaan of een exemplaar daarvan te printen.

1.4 Heinz heeft het recht om deze Voorwaarden gedurende de Actieperiode zonder voorafgaande kennisgeving aan deelnemers aan te passen. De versie van de Voorwaarden die van kracht was op het moment van deelname is van toepassing op de deelnemer.

1.5 Wijzigingen van deze Voorwaarden door Heinz worden gepubliceerd op de hierboven genoemde website.

1.6 Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook of Instagram en is ook niet gelieerd aan Facebook of Instagram.

Artikel 2 – Gegevens

2.1 Om deel te nemen aan de Actie en Heinz in staat te stellen om met u te communiceren, kunt u gevraagd worden om persoonsgegevens te verstrekken aan Heinz (bijv. naam, (e-mail)adres, (mobiel) telefoonnummer).

2.2 U garandeert dat alle door u verstrekte informatie juist, nauwkeurig en volledig is. Inzendingen met onjuiste informatie worden van deelname aan de Actie uitgesloten.

2.3 Tijdens uw bezoek aan de website van Heinz kunnen gegevens worden verkregen door middel van een cookiebestand dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. De website van Heinz gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. U kunt cookies weigeren door de instelling van uw browser te activeren die u in staat stelt om de plaatsing van cookies te weigeren. Dit kan echter nadelige gevolgen hebben voor de prestaties van de website. Voor nadere informatie over de cookies die wij gebruiken en de doeleinden waarvoor wij deze cookies gebruiken, verwijzen wij naar ons Cookiebeleid, dat online geraadpleegd kan worden op www.heinz.eu/privacy-notice

2.4 De gegevens die u aan Heinz verstrekt, worden uitsluitend verzameld en verwerkt voor zover en op zodanige wijze als noodzakelijk is voor de in deze Voorwaarden vermelde doeleinden. Heinz zal al het redelijk noodzakelijke doen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met het privacy-beleid van Heinz worden behandeld. Heinz zal uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming verkopen of overdragen aan derden die geen onderdeel zijn van de Kraft Heinz groep.

2.5 Heinz kan persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de volgende doeleinden:

a. nakoming van verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten die zijn aangegaan tussen u en Heinz;

b. nakoming van andere (wettelijke) verplichtingen;

c. om u te voorzien van informatie, producten of diensten waar u Heinz om vraagt of waarvan Heinz denkt dat deze interessant voor u kunnen zijn, indien u Heinz uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om voor zulke doeleinden contact met u op te nemen, met name ten aanzien van de Actie, andere promotionele kansspelen of speciale aanbiedingen; of

2.6 Heinz neemt alle passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, beschadiging of onrechtmatige of onbevoegde verwerking.

2.7 U hebt het recht een formeel verzoek in te dienen om de informatie die Heinz over u heeft op te vragen. Voorts hebt u het recht om te eisen dat Heinz persoonsgegevens wijzigt of verwijdert. U kunt deze rechten te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met de klantenservice van Heinz, zie artikel 8 voor de contactgegevens.

2.8 Persoonsgegevens en computergegevens kunnen gekoppeld worden aan een computer of een IP-adres (Internet Protocol) om het eenvoudiger voor u te maken om informatie van Heinz op te vragen of om deel te nemen aan toekomstige promotionele kansspelen. Er worden uitsluitend computergegevens, niet zijnde persoonsgegevens, gebruikt voor het afstemmen van promotionele kansspelen op uw voorkeuren.

2.9 Indien een ouder of wettelijke voogd toestemming heeft gegeven voor deelname door personen onder de 16 (zestien) jaar, gebruikt Heinz uitsluitend de persoonsgegevens die nodig zijn voor deelname aan de Actie.

Artikel 3 – Prijs

3.1Bij aankoop van €10 aan Heinz- en Jupiler-producten in de actieperiode kan de consument gratis een limited edition Heinz Tomato Ketchup 50% minder suikers en zout meenemen in de deelnemende supermarkten in België (op=op). De limited edition Heinz Tomato Ketchup 50% minder suikers en zout is voorzien van een ‘Red Inside’ logo op de voorkant van de fles. Hierna steeds aangeduid als de ‘’prijs’’.

3.2 Bij deze actie geldt: bij aankoop van €10 van de bij 3.1 genoemde producten, 1 limited edition Heinz Tomato Ketchup 50% minder suikers en zout gratis, bij aankoop van €20= 2 limited edition Heinz Tomato Ketchup 50% minder suikers en zout gratis, enz.

Artikel 4 – Actie

4.1De Actie is geldig in een deelnemende supermarkt waar een display en/of affiches aanwezig zijn die de Actie aankondigen (de “Actiedisplay / ‘’Affiche”).

4.2 Deze Actie loopt van 4 mei 2021 tot en met 30 juni 2021, of zolang de voorraad strekt (de "Actieperiode"). Online bestellingen voor bezorgen/afhalen bij een deelnemende supermarket zijn uitegesloten van de actie.

4.3De Actie wordt door Heinz aangeboden tussen 4 mei 2021 tot en met 30 juni 2021. Supermarkten kunnen zelf bepalen of zij de Actie in hun supermarkt aanbieden en gedurende welke periode. In de betreffende supermarkt loopt de Actie zolang de Actiedisplay/ actie-affiche op de winkelvloer aanwezig zijn (de "Actieperiode"). De precieze data van de Actieperiode worden door de deelnemende supermarkten bepaald en kunnen dus van supermarkt tot supermarkt verschillen. Informeer bij de supermarkt waarin u aan de Actie wenst deel te nemen naar de precieze begin- en einddatum van de Actieperiode.Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1Door deelname aan de Actie gaat u ermee akkoord dat deelname aan de Actie voor uw eigen risico is.

5.2Heinz aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect, in verband met de Actie, waaronder begrepen maar niet beperkt tot:

a. de Prijs/Prijzen;

b. de annulering, onderbreking of aanpassing van de Actie;

c. onrechtmatig gebruik van door derden gebruikte systemen.


Artikel 6 – Rechten van Heinz

6.1Heinz behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, inzendingen uit te sluiten die niet zijn ingediend in overeenstemming met deze Voorwaarden of de toepasselijke wettelijke verplichtingen zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade. Het besluit van Heinz is in alle gevallen definitief en bindend en hierover wordt niet gecorrespondeerd.

6.2 Heinz behoudt zich het recht voor om alternatieve winnaars te selecteren indien een winnaar een van deze Voorwaarden heeft geschonden.

6.3Heinz behoudt zich het recht voor om de Actie zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken te annuleren, uit te stellen of aan te passen, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade.

6.4De Actie en/of de Prijs mag niet gebruikt worden om:

a. uiting te geven aan politieke, religieuze, gewelddadige, seksuele of racistische opvattingen die onrechtmatig of in strijd met de goede zeden zijn;

b. te beledigen, pesten, discrimineren of seksuele toespelingen te maken;

c. schadelijke software (bijv. virussen of wormen) op de software van Heinz te plaatsen;

d. de reputatie van Heinz te schaden;

e. inbreuk te maken op de (intellectuele-eigendoms)rechten van derden.

Artikel 7 – Contactgegevens

7.1 Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt over de Actie of deze Voorwaarden, neemt u dan contact op met:

H.J. Heinz B.V.
T.a.v. Heinz Consumentenservice o.v.v. Heinz & Jupiler Campagne
Building MeetDistrict
2600 BERCHEM, Belgie

Artikel 8 – Diversen

8.1 Indien en voor zover bepalingen van deze Voorwaarden niet rechtsgeldig zijn of nietig of niet-afdwingbaar worden verklaard door een rechter laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverlet.

8.2 Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

8.3 Alle geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam of aan een rechtbank die zich dichter bij de woonplaats van de deelnemer bevindt.